Wojtek Mazolewski Quintet / 02.09.2017r. / zdj. Wojtek Kornet